STUDIEPLAN

Godkjent i styremøte 05.10.97
Godkjent av Norsk musikkråd høsten 1999

INNLEDNING

Norsk Kammermusikkforbunds sommerkurs i kammermusikk er et tilbud først og fremst til viderekomne strykere som ønsker opplæring i kammermusikk.. Kursene er imidlertid også beregnet på andre instrumentalister - da i kombinasjon med strykere.

Foruten å være et primærtilbud for amatører, er kursene i tillegg ment å skulle utgjøre supplerende undervisningstilbud for ungdom som tar sikte på eller er i ferd med å gjennomføre en utdanning som profesjonelle musikere. Kursene vil også kunne egne seg som etterutdanningstilbud for profesjonelle musikere.

Det er stort behov for profesjonell instruksjon i kammermusikk i Norge. Selv om musikkutdanningsinstitusjonene (musikkhøgskolen og konservatoriene) har egne undervisningstilbud i kammermusikk, er dette langt fra nok til å dekke behovet. Dette tilbudet gis dessuten kun til musikkstudenter. I tillegg gir utdanningsinstitusjonene sjelden mulighet til så konsentrert fordypning i kammermusikk som et eget kurs kan gi.

Dyktige amatører og musikkskoleelever faller utenom de tilbudene musikkutdanningsinstitusjonene gir. Det samme gjør profesjonelle musikere i arbeidslivet

MÅL

Målet med kursene er først og fremst å gi den enkelte kjennskap til kammermusikkrepertoaret for strykere gjennom egen utøvende virksomhet. Det skjer først og fremst gjennom å få instruksjon og opplæring i kammermusikk for mindre ensembler (strykekvartetter, -kvintetter, -sekstetter, pianotrioer, -kvartetter etc). Undervisningen skal være på høyt nivå.

Hovedvekten legges på gjennomgang og innstudering av repertoar med fokus på samspill og interpretasjon. Mindre vekt skal legges på intrumentalteknisk opplæring. Trening i prima vista spill er også en sentral målsetting.

Et annet viktig mål er å gi kursdeltagerne estetiske opplevelser i forhold til kammermusikk gjennom å gi deltagerne anledning til å lytte til konserter med kammermusikkspill gitt av utøvere på høyeste kunstneriske nivå.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er dyktige amatører, viderekomne musikkskoleelever og musikkstudenter ved musikkhøgskoler og musikkonservatorier. I tillegg er utøvende profesjonelle musikere en viktig målgruppe.

På grunn av repertoarets vanskelighetsgrad kreves et visst teknisk nivå av utøverne, men ettersom undervisningen foregår i grupper, er det rom for store variasjoner når det gjelder nivået gruppene imellom. Innen den enkelte gruppe bør imidlertid musikalske ferdigheter og nivå være mest mulig likt eller fordelt slik at det er velegnet for den type repertoar som skal innstuderes.

Kursene er beregnet på deltagere over 14 år, som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven for å få tilskudd fra statens voksenopplæringsmidler. Det er ingen aldersgrense oppad. Det vil også være mulig for deltagere under 14 år å søke om opptak. Eventuelle slike deltagere vil ikke være berettiget til statstilskudd etter voksenopplæringsloven.

Kursene er beregnet primært på grupper, ikke på enkeltpersoner. Norsk Kammermusikkforbund vil derfor oppmuntre kursdeltagere til selv å danne passende ensemblegrupper før de melder seg på kurs.

Det vil også være mulig å melde seg på kammermusikkurs som enkeltperson, men grupper har fortrinnsrett ved opptak. Ved påmelding som enkeltperson vil det vanligvis ikke være mulig for kursledelsen å garantere medspillere i egnede ensembler.

Kursene er først og fremst beregnet på strykere, men også pianister og blåsere kan søke, i samspill med strykere. Det vil være begrenset plass for grupper som krever piano. Vanlige ensembler vil være strykekvartett, -trio, -kvintett, -sekstett, pianotrio, -kvartett, -kvintett etc. - avhengig av besetning i det eller de verk som skal innstuderes.

INNHOLD

Det viktigste innholdet i kursene utgjøres av innstudering av et selvvalgte pensum som består av ett eller flere (sentrale) verker fra kammermusikkrepertoaret.

Vanligvis blir det tatt opp 12 grupper på hvert kurs. Hver gruppe får daglig undervisning. I tillegg kommer egenøving - i grupper og/eller individuelt etter behov. Alle kurs avsluttes med elevkonsert hvor samtlige grupper deltar med utdrag av det/de innstuderte verk.

I alle kurs inngår vanligvis også en demonstrasjonsforelesning gitt i plenum av instruktørene. Her blir ett eller flere sentrale kammermusikkverk gjennomgått. I tillegg gir instruktørene to offentlige konserter i løpet av kurset. Det profesjonelle utøvende nivået disse konsertene representerer, utgjør også en viktig del av kursinnholdet.

Tilpasset og