STUDIEPLAN

Godkjent i styremøte 05.10.97
Godkjent av Norsk musikkråd høsten 1999

INNLEDNING

Norsk Kammermusikkforbunds sommerkurs i kammermusikk er et tilbud først og fremst til viderekomne strykere som ønsker opplæring i kammermusikk.. Kursene er imidlertid også beregnet på andre instrumentalister - da i kombinasjon med strykere.

Foruten å være et primærtilbud for amatører, er kursene i tillegg ment å skulle utgjøre supplerende undervisningstilbud for ungdom som tar sikte på eller er i ferd med å gjennomføre en utdanning som profesjonelle musikere. Kursene vil også kunne egne seg som etterutdanningstilbud for profesjonelle musikere.

Det er stort behov for profesjonell instruksjon i kammermusikk i Norge. Selv om musikkutdanningsinstitusjonene (musikkhøgskolen og konservatoriene) har egne undervisningstilbud i kammermusikk, er dette langt fra nok til å dekke behovet. Dette tilbudet gis dessuten kun til musikkstudenter. I tillegg gir utdanningsinstitusjonene sjelden mulighet til så konsentrert fordypning i kammermusikk som et eget kurs kan gi.

Dyktige amatører og musikkskoleelever faller utenom de tilbudene musikkutdanningsinstitusjonene gir. Det samme gjør profesjonelle musikere i arbeidslivet

MÅL

Målet med kursene er først og fremst å gi den enkelte kjennskap til kammermusikkrepertoaret for strykere gjennom egen utøvende virksomhet. Det skjer først og fremst gjennom å få instruksjon og opplæring i kammermusikk for mindre ensembler (strykekvartetter, -kvintetter, -sekstetter, pianotrioer, -kvartetter etc). Undervisningen skal være på høyt nivå.

Hovedvekten legges på gjennomgang og innstudering av repertoar med fokus på samspill og interpretasjon. Mindre vekt skal legges på intrumentalteknisk opplæring. Trening i prima vista spill er også en sentral målsetting.

Et annet viktig mål er å gi kursdeltagerne estetiske opplevelser i forhold til kammermusikk gjennom å gi deltagerne anledning til å lytte til konserter med kammermusikkspill gitt av utøvere på høyeste kunstneriske nivå.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er dyktige amatører, viderekomne musikkskoleelever og musikkstudenter ved musikkhøgskoler og musikkonservatorier. I tillegg er utøvende profesjonelle musikere en viktig målgruppe.

På grunn av repertoarets vanskelighetsgrad kreves et visst teknisk nivå av utøverne, men ettersom undervisningen foregår i grupper, er det rom for store variasjoner når det gjelder nivået gruppene imellom. Innen den enkelte gruppe bør imidlertid musikalske ferdigheter og nivå være mest mulig likt eller fordelt slik at det er velegnet for den type repertoar som skal innstuderes.

Kursene er beregnet på deltagere over 14 år, som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven for å få tilskudd fra statens voksenopplæringsmidler. Det er ingen aldersgrense oppad. Det vil også være mulig for deltagere under 14 år å søke om opptak. Eventuelle slike deltagere vil ikke være berettiget til statstilskudd etter voksenopplæringsloven.

Kursene er beregnet primært på grupper, ikke på enkeltpersoner. Norsk Kammermusikkforbund vil derfor oppmuntre kursdeltagere til selv å danne passende ensemblegrupper før de melder seg på kurs.

Det vil også være mulig å melde seg på kammermusikkurs som enkeltperson, men grupper har fortrinnsrett ved opptak. Ved påmelding som enkeltperson vil det vanligvis ikke være mulig for kursledelsen å garantere medspillere i egnede ensembler.

Kursene er først og fremst beregnet på strykere, men også pianister og blåsere kan søke, i samspill med strykere. Det vil være begrenset plass for grupper som krever piano. Vanlige ensembler vil være strykekvartett, -trio, -kvintett, -sekstett, pianotrio, -kvartett, -kvintett etc. - avhengig av besetning i det eller de verk som skal innstuderes.

INNHOLD

Det viktigste innholdet i kursene utgjøres av innstudering av et selvvalgte pensum som består av ett eller flere (sentrale) verker fra kammermusikkrepertoaret.

Vanligvis blir det tatt opp 12 grupper på hvert kurs. Hver gruppe får daglig undervisning. I tillegg kommer egenøving - i grupper og/eller individuelt etter behov. Alle kurs avsluttes med elevkonsert hvor samtlige grupper deltar med utdrag av det/de innstuderte verk.

I alle kurs inngår vanligvis også en demonstrasjonsforelesning gitt i plenum av instruktørene. Her blir ett eller flere sentrale kammermusikkverk gjennomgått. I tillegg gir instruktørene to offentlige konserter i løpet av kurset. Det profesjonelle utøvende nivået disse konsertene representerer, utgjør også en viktig del av kursinnholdet.

Tilpasset og likeverdig opplæring er en sentral side ved kursene. Gruppene bør være noenlunde homogene med tanke på teknisk og musikalsk nivå, nettopp for at de skal kunne arbeide ut fra sine spesielle forutsetninger. Både de spesielt talentfulle, de profesjonelle og de som dyrker kammermusikk på ulike amatørnivå skal kunne nå så langt som de har kunstnerisk og teknisk potensiale til.

Instruktørenes kvalifikasjoner tillegges stor betydning. Det er viktig at instruktørene utgjør faste, etablerte kammermusikkensembler på høyt internasjonalt nivå. Videre bør de ha en felles filosofi for sin tilnærming til og tolkning av kammermusikkrepertoaret - dette både med tanke på selve opplærings- og instruksjonsdelen og de offentlige konsertene som inngår i kursene.

LÆRESTOFF OG PROGRESJON

Hver gruppe legger opp et kurspensum som består av ett eller flere selvvalgte kammermusikkverk. Omfang og vanskelighetsgrad vil avhenge av den enkelte gruppes tekniske og musikalske nivå, samt gruppens innstuderingskapasitet i løpet av kurset. Pensum skal være avtalt før kursstart, og stemmer skal være innøvd på forhånd.

Hovedvekten legges på interpretasjon og samspill, ikke på instrumentalteknisk innlæring. Innstuderingen skal munne ut i medvirkning ved elevkonsert ved kursets slutt.

ARBEIDSMÅTER

Kursene er lagt opp med en fast timeplan. Hver dag er inndelt i tre undervisningsøkter. Hver økt er på fem kvarter. Den enkelte gruppe får undervisning i én av øktene. Gruppene roterer i løpet av kurset, slik at de hele tiden skifter mellom å ha første, andre eller tredje økt.

De økter hvor det ikke gis undervisning, disponeres til egenøving, enten i gruppe eller individuelt, avhengig av behov. Det er ingen fast gruppeledelse. Den enkelte gruppe avgjør selv hvorledes tiden skal disponeres.

Den tiden som ikke er regulert av økter brukes også til egenøving. Hver gruppe disponerer fast øverom.

Instruktørgruppen vil til vanlig bestå av en strykekvartett. Hver gruppe har én hovedinstruktør. Også instruktørene vil som regel rotere mellom gruppene, slik at alle grupper i løpet av et kurs vil ha fått instruksjon av flere - vanligvis alle - instruktører.

Siden undervisningen foregår i grupper, vil den hele tiden kunne tilpasses den enkelte gruppes tekniske og kunstneriske nivå.

Instruktørenes demonstrasjonsleksjon foregår i plenum.

Kursene avsluttes med elevkonsert, hvor hver enkelt gruppe utfører deler av det/de verk som er innstudert i løpet av kurset.

LÆREMIDLER OG UTSTYR

Norsk Kammermusikkforbund holder ikke kursmateriell for deltagerne. Kursdeltagerne må selv ha med noter, partitur og notestativ - likeledes hjelpemidler som metronom, stemmegaffel, reservestrenger etc.

I tillegg til det eller de pensumverk de enkelte grupper får instruksjon i, bør kursdeltagerne også medbringe ekstra noter for prima vista spill. Enkelte bibliotek har utlån av noter.

Kursledelsen bør eventuelt også tilstrebe å legge til rette for utlån av noter fra standardrepertoaret under kursene.

Det vises til eget vedlegg med oversikt over verker som har vært innstudert ved Norsk Kammermusikkforbunds kurs.

EVALUERING

Kursene blir løpende evaluert og eventuelle endringer vurdert. Muntlig evaluering skjer også ved Norsk Kammermusikkforbunds generalforsamling, som avholdes under ett av kursene.

Kursbevis blir utdelt til alle deltagere.

Utviklet av Imaker as