Vedtekter

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Norsk Kammermusikkforbund.

§ 2 Formål

Norsk Kammermusikkforbund er en ideell landsomfattende organisasjon som har til formål å fremme interessen for kammermusikk blant amatører i Norge, bl.a. ved årlig å arrangere kurs for kammermusikkensembler. Voksenopplæring og studiearbeid en sentral oppgave for Norsk Kammermusikkforbund.

§ 3 Medlemskap

Norsk Kammermusikkforbund er basert på individuelt personlig medlemskap eller kollektivt medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer. Medlemskap i Norsk Kammermusikkforbund er åpent for alle.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er Norsk Kammermusikkforbunds øverste myndighet. Alle medlemmer har møterett og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene har rett til å la seg representere ved fullmektig på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes ved de årlige kammermusikkurs. Dersom kammermusikkurs ikke avholdes et år, eller mer enn ett kammermusikkurs arrangeres, skal årsmøtet avholdes på det tidspunkt og sted som fastsettes av styret.

På årsmøtet skal følgende saker avgjøres:

  1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse
  2. Godkjenning av årsmelding fra forrige års virksomhet
  3. Fastsettelse av medlemsavgift
  4. Valg av styre
  5. Valg av revisor
  6. Endring av vedtekter
  7. Arbeidsprogram for neste års virksomhet

Med mindre annet er fastsatt i vedtektene fatter årsmøtet vedtak med simpelt flertall av de fremmøtte medlemmer.

Innkalling til årsmøtet med saksliste, forslag til årsregnskap og balanse samt forslag til årsmelding sendes medlemmene minst én måned før årsmøtet.

Forslag om saker som skal tas opp på årsmøtet må være mottatt av styret senest to måneder før årsmøtet finner sted.

§ 5 Styret

Norsk Kammermusikkforbund ledes av styret. Styret består av fem medlemmer fordelt på styreformann, sekretær, kasserer samt to styremedlemmer.

Styrets medlemmer velges for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Beslutninger fattes når minst tre styremedlemmer har stemt for. Samtlige styremedlemmer skal ha hatt anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

§ 6 Kammermusikkurs

Det tilligger styret å planlegge og å sørge for gjennomføring av de enkelte kammermusikkurs.

Medlemskap i Norsk Kammermusikkforbund skal ikke være en betingelse for deltagelse på kammermusikkursene.

§ 7 Endring av vedtekter

Endring av vedtekter skjer på årsmøtet ved to tredjedels flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 8 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Norsk Kammermusikkforbund fattes av årsmøtet ved tre fjerdedels flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning disponeres Norsk Kammermusikkforbunds midler i henhold til årsmøtets vedtak.

Utviklet av Imaker as